Hvad mener politikerne?

Op til kommunalvalget i 2013 var Kostervigmøllerne og i det hele taget store vindmøller på land et af de store valgtemaer. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og så godt som hele Venstre var imod. Radikale, SF og de fleste socialdemokrater var for, men mente dog at man først skulle afvente resultaterne af (stadigvæk) igangværende sundhedsundersøgelse. Men hvad mener politikerne nu?

Vi har stillet politikerne i Vordingborg Kommunalbestyrelse nedenstående fire spørgsmål, som vi har bedt dem besvare med JA / NEJ / VED IKKE  (manglende svar noterer vi også som VED IKKE). Herudover har politikere mulighed for at tilføje en kommentar af fri længde og indhold. I takt med at politikerne afgiver deres svar, vil de blive lagt ind nedenunder.

  1. Mener du, at Strategisk Energiplan 2015 bør vedtages med 13 store vindmøller på land frem til 2020?
  2. Mener du, at der er brug for en ny støjbekendtgørelse, som beskytter naboerne bedre mod sundhedsskadelig støj?
  3. Mener du, at vindmølleplanlægningen skal udsættes til statens sundhedsundersøgelse – vedr. konsekvenserne af vindmøllestøj – foreligger og er sendt i høring?
  4. Synes du at det er i orden, at investorer kan vælge at frasælge vindmøller til f.eks. Københavns Kommune?

Vi har indtil videre fået mange venlige og nuancerede svar. Det er vi enormt glade over! Vi savner dog besvarelser fra udvalgsmedlemmerne. Det kan undre, da det jo er dem der sidder med beslutningskompetencen i denne fase. Vi håber, at det blot er et udtryk for, at de tænker sig rigtig godt og grundigt om!

Borgmester Knud Larsen, Venstre, har svaret: "Tak for interessen og spørgsmålene.Jeg har en mening om placering af store vindmøller i Vordingborg Kommune.Dette synspunkt offentliggør jeg senere."
Michael Seiding Larsen, Venstre, Borgmesterkandidat for Venstre har svaret:
1 :  nej
2 : ja
3 : ja
4 : nej
Kirsten Overgaard, Venstre: "Min holdning er som før kommunalvalget, at der ikke skal opstilles vindmøller på lokationer, hvor borgerne ikke ønsker vindmøller."
Asger Diness Andersen, Venstre: "Sagen er ikke politisk behandlet endnu og jeg har ikke set oplægget fra forvaltningen igennem"
Fra Eva Sommer-Madsen har vi: "Vi er bl.a. ikke endnu blevet præsenteret for de svar der er indkommet. Vordingborg Kommune har jo som bekendt indgået en CO2-aftale og samtidig afventer vi den omfattende undersøgelse af støjpåvirkninger som 2 ministerier har igangsat sammen med Kræftens bekæmpelse.
Jeg er opmærksom på, at der i pressen er oplyst, at der er kommet mange høringssvar med protester. Protesterne er kommet allerede her i idefasen, og det bliver spændende at se om der er nogle gode ideer, som måske er helt anderledes end det materiale som forvaltningen udarbejdet, og vi har haft sendt i høring.
På nuværende tidspunkt er det derfor for tidligt at svare på nedenstående, - det også i respekt for høringssvar, støjundersøgelsen, samt det politiske arbejde der ligger i sagen.
 Teknik- og miljøudvalgsformand Thomast Christfort, som er Konservatives eneste byrådsmedlem, har ikke besvaret spørgsmålene. Men på dialogudvalgsmødet d. 11/2 i Stege gav han gentagne gange udtryk for, at med den store modstand der er, så kan det meget vel ende med, at der ikke kommer nogen store vindmøller. På dette youtubelink kan man høre et uddrag af hans dialog med de fremmødte.  Her giver han også udtryk for, at alternative måder at nedbringe CO2 udledningen er OK. Fra 1:30 falder ordene cirka således: "Hvis I kommer og siger, at hvis vi tager de her ting med, så når vi målene [i planen uden vindmøller] , ja så vil det da være super. Det er der ikke nogen der har noget imod. Men jeg kan love dig at vi læser det her grundigt [høringssvarene]. Der er ikke nogen der er i tvivl om at det her bliver et kæmpe slagsmål. Og det næste er så bare at så er der ingen vindmøller, og det kan også være at det er det vi ender med at gøre."  Beklager ringe lydstyrke, men hvis man skruer helt op kan man godt høre hvad der bliver sagt. Optagelsen er med mobiltelefon fra bagest i salen.
 Dansk Folkeparti har svaret: "Hej alle i alliancen. Fra Dansk Folkeparti Vordingborg har vi meldt ud hele tiden. Hvis der skal opsættes kæmpemøller op skal det ske på havet. Vi laver ingen stude handel på dette område. Vi er ikke til salg for flæskesteg og frikadeller, som andre steder. Vi stiller nye spørgsmål hele tiden omkring CO2. Der er mange ting der ikke er regnet på. Alt skal med. Med venlig hilsen Heino Hahn Gruppeformand Dansk Folkeparti Vordingborg"
Kim Errebo fra Dansk Folkeparti har svaret: 
"1. Nej, jeg mener ikke at vi skal lave en energiplan med 13 kæmpemøller på land, vi skal ser om der er mulighed for andre vedvarende energikilder som vi kan sætte op for at nedbringe CO2 udledningen. Det kan godt være at vi ikke kan undgå at der kommer vindmøller op, men jeg mener at det skal være den sidste løsning omkring vedvarende energikilder.
2. Nej, jeg mener at vi skal vente og se om der er noget i sundhedsundersøgelsen der peger imod at der bør laves nye støjgrænser, hvis det viser sig at der bør laves en ny støjgrænse, så er jeg tilhænger af at vi ser på det til den tid.
3. Ja det giver god mening at vi venter på resultatet af undersøgelsen inden vi laver en ny plan. Dog kan det give god mening at planen laves hvis undersøgelsen trækker ud, dog vil jeg til alle tider være modstander af kæmpevindmøller på land.
4. Nej, København bør klare sine kvoter selv eller også skal der være en samlet CO2 reduktion for hele landet og så er der steder hvor der er mere egnet til vindmøller end andre, så kan der laves en placering der. DEt er ikke et udtryk for at jeg vil løbe fra at Vordingborg har et ansvar, vi skal selvfølgelig alle sammen bidrage til en løsning af verdens klimaproblemer, jeg vil bare gerne gøre det ved hjælp af solceller/-fangere eller tidevandsturbiner som ikke generer så meget som vindmøller gør."
Mikael Smed, borgmesterkandidat for Socialdemokraterne, har på vegne af Socialdemokraternes gruppe sendt følgende: "Socialdemokraterne er tilhængere af grøn og vedvarende energi. Vi påtager os et ansvar for verden i forhold til klimaændringerne og dette indebærer, at vi lokalt skal finde nogle løsninger til at nedbringe CO2 udslippet.
Atollerne i Stillehavet drukner, isen langs grønlands kyster forsvinder og herhjemme opleves klimaudsvingene voldsommere og voldsommere.
Dernæst forholder vi os til at en idefase har været udsendt og vi endnu ikke har haft lejlighed til at granske høringssvarene, hvor der jo kan ligge mange gode muligheder.
Jeg vil dog alligevel komme ind på nogle af de tanker vi gør os.
1. Bør der være 13 vindmøller?
Nej.Antallet af vindmøller er ikke et kardinalpunkt. S ønsker CO2 udslippet nedbragt og om det er via biogasanlæg, solcellemarker, vandturbiner, vådområder mv. er vi meget åbne overfor. Dog ser det vanskeligt ud helt at undgå vindmøller.
2. Støjbekendtgørelsen, som den foreligger nu har for os at se nogle mangler. Der er nu udviklet en målemetode til at måle faktisk lavfrekvent støj - det ville klæde regeringen at implementere en sådan måling som et krav i bekendtgørelsen.
3. Ved sidste kommunalvalg i 2013 lovede vi at afvente denne undersøgelse - vi løber ikke fra løfter og vil derfor afvente undersøgelsen omkring de sundhedsmæssige påvirkninger.
4. I det frie marked konkurrerer alle. Som hele vores samfund er skruet sammen i dag, kan vi ikke udelukke investorer fra at sælge dele af eller hele deres investering til trediepart. Vi mener dog at projekterne i højere grad bør kunne deles op i private små anparter således de lokale kan foretage investeringen og dermed opnå et ejerskab af møllerne."
 Poul A. Larsen, Socialdemokraterne, har svaret: "Jeg vil gerne se alle høringssvarene før jeg tilkendegiver min mening, jeg er dog for vindmøller på land hvis de ikke generer nogen."
Kurt Johansen, Socialdemokraterne: "Jeg har svært at finde plads til eksempelvis 13 møller her i kommunen. Jeg har jo tidligere sagt nej til vindmøller på land - og ude i vandet, har vi jo ikke råderet.
Borgmesterpagt eller ej, så er det altid en afvejning af hvor meget et område bør påvirkes af vindmøller - det være sig en evt påvirkning på mennesker, dyrelivet og naturen. Og hvis jeg skulle ændre holdning til vindmøller(- på land), vil min største vægtning ligge på de sundhedsskadelige påvirkninger på de nærmeste naboer.
Og det er samtidig svaret på de to midterste spørgsmål😊
I forhold til dit sidste spørgsmål, kan kommunen ikke blande sig i at nogle investorer sælger deres anparter videre. Det er desværre en af risikoerne ved at lade private investorer opfører vindmøller.....
Else-Marie Sørensen har på vegne af SF sendt følgende: "Tak for jeres henvendelse og tak for jeres interesse og deltagelse i debatten om klimastrategien og vindmølleplanen.
Vi vil nu have lov at læse og gennemarbejde de indkomne høringssvar og tage en fornyet drøftelse med SFs lokale partiforening, inden vi svarer yderligere på konkrete spørgsmål. Vi har i SF en høj grad af medlemsindflydelse og medlemsdemokrati. Det gælder også i denne sag og det ønsker vi at respektere - og vi håber, at I vil gøre det samme.
Jeg har læst både jeres appel og den argumentation, som I har samlet på energistrategi.dk. Jeg vil fremlægge jeres synspunkter, når vi mødes i. partiforeningen for at diskutere den fremtidige energistrategi i Vordingborg kommune."
Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre, har svaret: Kære alle    
Jeg har haft et møde med min bestyrelse, hvor vi har gennemgået høringssvarene, og set på muligheder for at opsætte nogle møller. Masnedø burde være en mulighed, som bør undersøges nærmere.
Den endelige godkendelse af en vindmølleplan burde kunne endelig vedtages i slutningen af 2017, afhængig af den igangværende sundhedsundersøgelse ved lavfrekvent støj, som skal have absolut indflydelse på slutresultatet."
Fra Tage Vestergaard, Enhedslisten, har vi fået beskeden, at man ikke er glad for vores "ledende spørgsmål", og at Tage derfor ikke vil besvare vores spørgsmål, men at "i Enhedslisten ved vi meget præcist, hvad vi vil i spørgsmål om vindenergi og hvilke møller vi vil acceptere i landskabet."   Vi glæder os til at høre nærmere om Enhedslistens synspunkter.
Borgerlisten i Vordingborg Kommune fik lige akkurat ikke stemmer nok til en plads i Kommunalbestyrelsen, men sagde i valgkampen 2013 bestemt nej til store vindmøller på land. Dette nej fastholdes og uddybes af formand Allan Huglstad: 
1. Nej.
2. Ja.
3. Ja.
4. Nej.
"Borgerlisten ønsker, at man lytter til borgerne - og ikke til pengestærke investorer og kapitalhungrende lodsejere, hvor vi ovenikøbet kan risikere, at de sælger møllerne til andre kommuner, især i hovedstadsregionen. Borgerne - især dem, der bliver naboer til møllerne - ønsker ikke kæmpemøller på land. Uanset hvor disse møller opstilles, vil de få en negativ indvirkning på natur og landskab. Men værst af alt er usikkerheden vedr. støjpåvirkningen, især den lavfrekvente støj, der kan give helbredsmæssige problemer og forringet livskvalitet. Desuden viser den hidtidige erfaring, at der vil blive værditab på ejendomme i nærheden af mølleområder - et værditab på mange millioner, der ikke blot vil ramme ejerne, men i høj grad give kommunen et stort skatte- og provenutab. Desuden vil kæmpemøllerne skade turismen og bosætningen, især når det gælder gode skatteborgere. På såvel kort som langt sigt vil møllerne have en katastrofal negativ påvirkning af Vordingborg Kommunes indtægter, der vil skubbe kommunen endnu længere ud i “strandkantsdanmark”.
Derfor kræver Borgerlisten, at der skal laves en ny strategisk energiplan, hvor der indgår andre forslag til CO2-reduktion end vindmøller på land, og at kommuneplanarbejdet vedr. vindmølleområder skal stoppes."