Til Kommunalbestyrelsen

Op til kommunalvalg 2017 sendte vi nedenstående brev til de opstillede partier og lister, med orientering og opdatering af argumenterne for at der fortsat IKKE bør planlægges for store vindmøller på land i Vordingborg Kommune.

5. oktober 2017

Kære politiker,

Snart er det valg. Skal vindmølleplanen mon på agendaen igen, eller er den passé, også i vores kommune? Der er ingen som helst grund til, at planlægge for vindmøller på land her i kommunen længere:

•         Produktionsprisen for havvind og solceller er begge kommet så langt ned, at de fremstår som konkurrencedygtige alternativer til landvind.  Fremtiden for vindkraft er helt sikkert på havet!
•         Den hidtil meget lukrative vindmøllestøtte omlægges, så de ”grønne” energier konkurrerer mod hinanden ved udbud.  Støtte-hungrende jordejere og investorer har mistet en stor del af incitamentet for at satse på netop landvind.
•         Der er politisk flertal for at skrotte Grøn Ordning, som har givet kommunen et lille beløb per opstillet MW vindkraft.
•         Landvindmøller medfører store gener og værditab for naboerne!
•         En analyse fra Aalborg Universitet har vist, at der ikke er nogen positive økonomiske effekter for en kommune i at tillade opstilling af vindmøller.  Læs analysen her: http://vbn.aau.dk/files/216271669/Landvindm_llernes_lokale_konomiske_effekter_i_Billund_kommune.pdf
•         På toppen af det hele har EU indirekte kendt den danske vindmøllebekendtgørelse ulovlig.  Denne sag er stadig under udredning: http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article9861240.ece
•         Der er mange langt mindre komplicerede og mindre generende alternativer til at nedbringe CO2 udslippene i kommunen end landvind.

Helbredsundersøgelsen
Resultatet af Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse af vindmøllenaboer er stadigvæk ikke offentliggjort.  Resultaterne forelå ellers for over et år siden, og da den blev igangsat i 2013, var det magtpåliggende for både ministerierne og industrien, at resultatet skulle offentliggøres hurtigst muligt, og at der også skulle offentliggøres delresultater undervejs.  Dette er ikke sket.  Hvorfor mon ikke?  Samtidig er Hjerteforeningen gået i gang med en lignende undersøgelse, delvis støttet af vindindustrien. Hvorfor mon det?  Selv om helbredsundersøgelsen var skruet sådan sammen, at vi som ”vindmølleskeptikere” ikke troede, den ville kunne vise noget (den fokuserer fx primært på ældre, små møller, og ikke på de nye, store møller), så tyder noget på, at resultatet ikke har frikendt møllerne på den måde, industrien og ministerierne har ønsket.

Hjemmesiden  Energistrategivordingborg.dk er fra 2016.  Her findes stadig rigtig meget god og relevant information, som vi håber, at I vil sætte jer ind i.

På facebooksiden https://www.facebook.com/Nej-til-store-vindm%C3%B8ller-i-Vordingborg-Kommune-509655339239747/ opdaterer vi løbende med nyheder. Disse kan være et nyttigt supplement til de nyheder I modtager fra vindindustriens lobbyister.

Vi vedhæfter også kopi af præsentationen “Vindmøller – en vision”.  Vi håber, at I vil tage jer tid til, at kigge den igennem.

Venlig hilsen
– på vegne af Energistrategisk Alliance Vordingborg

Tone Brix-Hansen
Rigmor Nielsen
Margareta Dahlstrøm
Hans Sattrup

 

 

 

Den 31.3. 2016 blev der i kommunalbestyrelsen besluttet, at al planlægning for store vindmøller i Vordingborg Kommune sættes i bero, indtil resultatet af sundhedsundersøgelsen foreligger – forventet ultimo 2017.

Vi siger tak til alle, der har bidraget til den gode beslutning.

Fra referatet af KB-mødet d. 31.3. 2016:

Borgmesteren fremsætter forslag således, at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16. marts 2016 tiltrædes.
Citat start
”Flertallet noterer sig, at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. På denne baggrund indstilles, at Kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet”. Citat slut.
Forslaget blev herefter sendt til afstemning.
For stemte 16, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Imod stemte 13, bestående af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Konservative.
Hverken for eller imod: Ingen.
Flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling herefter tiltrådt.
Dansk Folkeparti og Enhedslisten er i øvrigt uforstående overfor at Møn er taget ud af planen, mens Køng Mose stadig er med.
Mindretallet bestående af Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne anbefaler at planarbejdet fortsættes. Mindretallet har noteret sig, at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. Mindretallet anbefaler derfor, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

 

11.3 2016

Kære kommunalbestyrelsesmedlem

Vi har med glæde læst teknik- og miljøudvalgets indstilling vedr. Strategisk Energiplan og vindmølleplanlægning i kommunen. Det er godt, at udvalget har sat sig ind i og haft respekt for de mange høringssvar, som er kommet ind. Vi er glade for, at der er bred enighed om, at sundhedsundersøgelsens resultat skal afventes.

Vedr. sundhedsundersøgelsen
Vi har selvfølgelig bemærket, at der er uenighed om, hvorvidt planprocessen skal fortsætte, mens man venter på sundhedsundersøgelsen. Vi synes, at det ville være forkert at bruge både kommunens og borgernes ressourcer på at fortsætte en omsiggribende planlægningsproces, mens man venter på sundhedsundersøgelsen. Det ville også være forkert at lokke potentielle investorer til at investere tid og penge i planlægningen og stille dem i udsigt, at de kan få lov at stille vindmøller op, hvis bare man kan fortolke sundhedsundersøgelsens resultat på en bestemt måde.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort resultatet af en undersøgelse af trafikstøj. Den viser, at generne af trafikstøj er hele 2-3 gange større end hidtil antaget, og at der er en overrepræsentation af brystkræft, diabetes, hjerte-karsygdomme, mv. blandt naboerne, se http://www.dr.dk/nyheder/indland/farlig-stoej-plager-flere-end-ventet. Man bør holde muligheden åben for, at generne af vindmøllestøj også er større end hidtil antaget, og afvente enhver form for videre planlægning for vindmøller i kommunen til resultatet foreligger i 2017.

Planloven foreskriver, at detailplanlægningen skal efterfølge kommuneplanens retningslinjer. Både planloven og Borgmesterpagten forpligter til en bred dialog om energistrategier før der vedtages en strategi, som følges op med kommuneplanlægningen. Vi mener derfor, at det vil være i strid med de helt overordnede principper for rækkefølgen, at igangsætte planlægning af vindmølleområder ud fra ”falske” forudsætninger og lade den endelige godkendelse afhænge af sundhedsundersøgelsens resultat, der først foreligger i 2017.

Der er også andre problemstillinger, ny viden og andre forhold end sundhedsundersøgelsens resultat som kan være relevante at tage hensyn til i 2017/18.

Vedr. støjbekendtgørelsen
Støjgrænsen for indendørs, lavfrekvent støj er i dag 20 dB. Hvis denne støjgrænse blev overholdt, var problemet med gener og sundhedsskader formentlig ikke så stort. Vi har dog en lovgivning, som ikke beskytter naboerne mod støj over 20 dB (læs mere på vores hjemmeside http://energistrategivordingborg.dk/stoejbekendtgoerelsen-2/). Naboerne er i praksis retsløse, fordi kommunen ikke en gang ved konstateret overtrædelse af 20 dB grænsen har lovhjemmel til at forlange justering/dæmpning af møllen. Dette mener vi er aldeles uholdbart.

Det er vigtigt at betone, at der ikke er nogen modsætning mellem at være tilhænger af store vindmøller og at forlange at staten skal udarbejde en støjbekendtgørelse og et regelsæt, som giver borgerne reel beskyttelse.

Gribskov Kommune har besluttet ikke at opstille vindmøller ”før forudsætningerne ændrer sig”.       Forudsætningerne er, os bekendt, en ny støjbekendtgørelse. Vores kommune kunne passende beslutte det samme.

Vedr. Strategisk Energiplan (SEP)
Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal udarbejde en SEP! Vi forstår, at baggrunden for at udarbejde en SEP er det tværkommunale samarbejde STEPS (Strategisk EnergiPlanlægning Sjælland – finansieret af Energistyrelsen), hvor målet har været at skabe grundlaget for strategiske energiplaner i kommunerne.

I 2014 blev der kun stillet 25 store vindmøller op i Danmark. Mange kommuner var og er skeptiske til at stille de store møller op, bl.a. pga. sundhedsundersøgelsen og den store, folkelige modstand mod møller. Set i dette lys er indførelsen af SEP nok blot et forsøg på at forpligte kommunerne til at producere en stor mængde vedvarende energi, først og fremmest med vindmøller.

Vi kan genkende nogle af Vordingborg Kommunes SEPs formuleringer i udtalelser fra andre kommuner, såsom at kommunen skal være ”neutral” i sin el-produktion, forstået på den måde at der indenfor kommunens grænser skal produceres den samme mængde vedvarende energi som der forbruges. Nu er det dog sådan, at vi også får el fra centrale kraftværker, havvindmølleparker, osv., så ideen om 100% lokal produktion er i sig selv absurd.  Til sammenligning producerer vi i Vordingborg kommune kun 1/3 af det totale el-forbrug i kommunen i dag.

Vedtager kommunerne disse strategiske energiplaner, forpligter de sig selv til at arbejde for at producere en uhørt – og helt unødvendig – stor mængde vedvarende energi.

Vi vil kraftigt opfordre jer til at gennemgå indholdet i den reviderede SEP med en stor portion skepsis og størst mulig realisme og omhu.         Og husk, at kommunen ikke er forpligtet til at have en SEP, så den kan også helt droppes!

Baseret på den senere tids udmeldinger fra klima- og energiministeren, tør vi påstå, at forudsætningerne for en SEP er ændrede i forhold til for kort tid siden.  Man har stadig ikke fundet en fremtidssikret løsning for den af EU erklærede ulovlige PSO-afgift, som er blevet mere end dobbelt så høj som forventet pga. den faldende olie- og el-pris, hvorfor ministeren nu maner til “grøn realisme”. Det vil give god mening at afvente eventuelle konsekvenser af de nye præmisser for energiplanlægning fra Folketinget.

Hvis man kan være sikre på en fornuftig målsætning for produktion af vedvarende energi i kommunen, og bordet ikke fanger, så kan vi støtte op om en folkelig debat om hvordan vi kan reducere CO2-udledningen, og som vi forstår at bl.a. Stege Lokalråd aktuelt beder om. En sådan debat er helt i tråd med Borgmesterpagtens officielle tekst:

“We, the mayors, commit to:

Mobilise the civil society in our geographical areas to take part in developing the Action Plan
….
Organize Energy Days or City Covenant Days …….”

Hvis kommunen overhovedet vælger at bruge tid og penge på at udarbejde en SEP, vil det være sund fornuft at bruge ventetiden (på sundhedsundersøgelsen og en forhåbentlig ændring af støjbekendtgørelsen) til at genoverveje indholdet i strategien i dialog med borgerne.

Vores anbefalinger til kommunalbestyrelsen er derfor:
at Vordingborg Kommune afventer resultaterne af sundhedsundersøgelsen og stopper al planlægning for store vindmøller, så længe støjbekendtgørelsen ikke giver reel beskyttelse af borgerne mod støj i sundhedsskadeligt omfang.
at usikkerheden om støj og sundhed også fremføres som en væsentlig planlægningsmæssig begrundelse, som Erhvervsstyrelsen efterlyser for at kunne ophæve sit veto mod kommuneplantillæg nr.17, der tager de allerede udlagte tre vindmølleområder ud af den gældende kommuneplan.

at kommunen afholder “Energy Days” og på andre måder skaber platformer for dialog med borgerne.

 

Med venlig hilsen,

Margareta Dahlström              Tone Brix-Hansen                        Hans Sattrup

 

 

19.2 2016

Til borgmester Knud Larsen,

 

Vi opfordrer dig hermed indtrængende til, at der lyttes til høringssvarene til Strategisk Energiplan 2015, så den kan vedtages uden store vindmøller.

Vi mener ikke, at kommunen bør planlægge for store vindmøller, alene af den grund, at gældende støjbekendtgørelse ikke sikrer naboer mod sundhedsskadelige niveauer af lavfrekvent støj. Støjbekendtgørelsen opererer kun med beregninger, ikke målinger. Grænseværdien 20 dB indendørs gælder desuden kun ved vindstyrkerne 6 og 8 m/s. Ved alle andre vindstyrker må møllerne altså støje frit.

I praksis er minimumsafstanden på 4 x møllehøjde utilstrækkelig, da sundhedsskadelige lydniveauer ofte optræder helt op til 1500 m eller mere fra møllerne.

Kommunen har ingen lovhjemmel til at gå ind og beskytte sine borgere, hvis de lider overlast.

Dette, mener vi, er aldeles uholdbart.

Vi anbefaler derfor, at kommunen går i dialog med og lægger pres på staten, for at der kan udarbejdes en støjbekendtgørelse, der giver en reel beskyttelse af borgerne.

Indtil da, bør kommunen indstille al planlægning, der åbner for store vindmøller.

Der er mange andre gode grunde til, at vi maner til tilbageholdenhed med vindmølleplanlægning, hvilket du kan læse i de mange indsigelser og høringssvar.

Men vi bakker naturligvis op omkring Borgmesterpagtens målsætning om CO2-reduktion. Vi vil gerne bidrage til at løse dette uden store vindmøller. Vi tror at dette bedst kan ske på baggrund af fornyet offentlig debat. I høringssvarene er allerede foreslået mange alternative måder at reducere CO2 på. Det vil vi gerne have mulighed for at analysere og forklare nærmere.

Vi advarer kraftigt imod, at Strategisk Energiplan 2015 – udover de 13 vindmøller inden 2020 – planlægningsmæssigt åbner op for i værste fald yderligere cirka 30 store vindmøller i perioden 2020-2035. Ved frasalg af møller til f.eks. Københavns Kommune kan antallet af møller stige yderligere. Kommunen vil ganske enkelt have svært ved at sige nej.

Vi vil erindre om, at kommunen ikke er forpligtet til at udlægge områder til store vindmøller. Ifølge statens udmeldinger af 2013 om den kommunale planlægning skal ”kommuneplanlægningen sikre, at de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen forenes og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv.”

Kommunen skal i henhold til Planloven foretage en screening med henblik på at finde potentielle vindmølleområder, og det har kommunen nu gjort. Men kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre en planlægning, der udlægger områder til vindmøller, hvis kommunen har en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for, at det ikke fører til en bæredygtig udvikling af kommunens arealanvendelse.

Efter screeningen er det udelukkende kommunens ansvar på baggrund af den offentlige høring at beslutte, om man vil vedtage planer, der giver mulighed for vindmøller, hvis kommunen vurderer at kæmpe landvindmøller ikke fører til en samfundsmæssig bæredygtig udvikling i kommunen. I de mange indsigelser, vi har kendskab til, fremføres veldokumenterede argumenter for, at store landvindmøller modvirker :

  • Miljømæssig bæredygtighed – naturværdier forringes, og dyreliv trues.
  • Økonomisk bæredygtighed – handel og svindel med CO2 kvoter samt dyr strøm, der begrænser dansk industris og landbrugs konkurrenceevne og ikke mindst periodevis netto eksport af overskuds vindenergi til ”foræringspriser”. Momssvindel med CO2 kvotehandlen udhuler det skattemæssige grundlag for vores velfærd. Alt tilsammen uden at det reducerer det globale CO2 udslip.
  • Social bæredygtighed – levevilkårene forringes for dem, der bliver ramt af støj, sygdom og forringede ejendomsværdier. Det fører til afvandring og lukning af skoler og institutioner, nedlægning af busruter og butikker m.m. Store vindmøller skaber ikke flere lokale arbejdspladser og heller ikke større indkomster ved en øget turisme – tværtimod. De ressourcestærke tilflyttere udebliver, og den sociale sammenhængskraft svækkes.
  • Kulturel bæredygtighed – de landskabelige- og bygningsmæssige kulturværdier forringes. Faldende ejendomsværdier gør det svært at optage lån til fornyelse og forbedring af husene, der vil forfalde til skade for landsbymiljøerne og de kulturværdier, de endnu rummer. Et landskab, der domineres af store vindmøller og tomme forfaldne huse, tiltrækker hverken beboere eller turister. Hvor mange penge har kommunen tænkt sig at investere i nedrivning og istandsættelse for at kompensere for vindmøllers skadelige virkninger på miljøet?

Ovennævnte trusler opvejes ikke af den kortsigtede økonomiske gevinst, kommunen og nogle få grundejere og flere investorer har ved opstillingen af vindmøllerne. Vindmølleindustriens indtægter og arbejdspladser gavner ikke kommunen.

Vi mener heller ikke, det er økonomisk bæredygtigt for Danmark at udbygge vindkraft yderligere, på grund af den store overkapacitet af vindmølleenergi, der hverken kan lagres eller eksporteres til samme høje pris, som danske forbrugere betaler via PSO afgiften. Men hvis man fra kommunens side fortsat mener, at flere vindmøller er vejen frem, så foreslår vi, at Vordingborg Kommune lægger pres på statens gennemførelse af den planlagte  havvindmøllepark på Kriegers Flak. Dette ved at vurdere og vedtage, at der ikke findes velegnede landområder i kommunen til opstilling af store vindmøller.

Offentlighedens inddragelse er et af hovedformålene med  Planloven på lige fod med, at myndighederne (stat, regioner og kommuner) skal sikre en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. Hvis ikke kommunen kan ændre politik på grundlag af de offentlige høringer, ville høringerne være meningsløse. Det er et grundprincip for al planlægning.

Høringsresultaterne af idéfasen viser, at mange borgere mener, at det er svært for ikke at sige umuligt at finde placeringer til store vindmøller, som hverken generer mennesker eller virker ødelæggende på naturværdier i vores kommune. Kommunen aspirerer til Biosfære-status for Møn og bør snarere udvikle end forringe de til vindmøller udpegede områders værdi som levesteder for fugle- og flagermus, der er essentielle for biodiversiteten og balancen i naturen.

Alle de udpegede potentielle områder ligger i store relativt uforstyrrede og sammenhængende landskaber, herunder herregårdslandskaber og kystlandskaber, der ifølge gældende kommuneplan skal søges friholdt for store bygninger og infrastrukturanlæg. At ændre denne retningslinje skal være en samfundsmæssigt, planlægningsmæssigt og funktionelt begrundet nødvendighed.

Vordingborg Kommune bør hverken ligge under for pres fra investorer eller staten.

Vi foreslår derfor:

Primært, at Vordingborg Kommune vurderer og vedtager, at der ikke findes velegnede landområder i kommunen til opstilling af store vindmøller. Store vindmøller skal under alle omstændigheder udelukkes, så længe statens støjbekendtgørelse ikke kan beskytte borgerne mod sundhedsskadelig støj. Og sundhedsundersøgelsens resultat bør afventes, uanset dens begrænsninger. Hvis staten vil have vindmøller, må det ske ved gennemførelse af den planlagte  havvindmøllepark på Kriegers Flak.

Sekundært at kommunen indleder en fornyet offentlig debat om alternative måder at reducere kommunens territoriale udledning af CO2.

Vi ser frem til en hvidbog, der omhyggeligt redegør for høringsresultaterne af den offentlige debat, og at kommunen ikke, som ved planlægningen af Kostervig vindmøllerne, fortsætter en vindmølleplanlægning, uden at den samlede kommunalbestyrelse først har taget stilling til høringsresultaterne. Vi ønsker at vide, hvordan de enkelte politikere forholder sig til de rejste problemstillinger og udfordringer.

Der blev spildt unødvendigt store ressourcer på den resultatløse Kostervig-planlægning, både fra kommunen, vindmølleselskabet og borgerne. Det bør undgås.

Afsluttende kan vi ikke lade være med at fremføre, at de få landskaber i Danmark, der forbliver autentiske uden kæmpevindmøller, vil blive stadig mere interessante destinationer for turismen, især hvis der også findes velbevarede landskabs- og kulturmiljøer. Er det ikke den udvikling, vi ønsker i vores kommune?

 

Med venlig hilsen

 

Margareta Dahlström – formand for Østmøn Naturforening

Hans Sattrup – bestyrelsesmedlem for Østmøn Naturforening

Tone Brix-Hansen, Stege, formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Carsten Ramsdahl Rohde og Charlotte Sneding Rohde, Udby

Susanne Rosenild, Udby

Anne og Fleming Sonnerup, Spejlsbygård

Rigmor Nielsen, Sprove

Mogens Bak-Hansen, Ore

Allan Huglstad, Ore

Vibeke Gad, Lundby

Jacob Hougaard Hansen, lodsejer i Barmosen

Bente og Ove Lustü, Nygaards Have, syd for Barmosen

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399